Hệ thống quản lý tài chính

Giá bán: Giá mời liên hệ


S.Lượng :

Thành công hoặc thất bại của một doanh nghiệp đều dựa trên khả năng tạo ra và quản lý lợi nhuận của chính doanh nghiệp đó. Sự kết hợp của môi trường cạnh tranh toàn cầu và nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định đồng nghĩa với việc quản lý thành công tài chính của quý vị là một trong những thách thức và cơ hội lớn nhất quý vị có thể phải đối mặt.

Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý tài chính vững chắc, từ sổ cái chung đến báo cáo công khố phức tạp, theo dõi và quản lý hiệu suất doanh nghiệp bất kỳ nơi nào bạn kinh doanh.

Giải pháp quản lý tài chính

Giải pháp quản lý tài chính Epicor được thiết kế nhằm tự động hóa và đơn giản hóa các quy trình tài chính cùng với các công cụ và sự kiểm soát để hỗ trợ các yêu cầu pháp lý phức tạp và tạo ra giá trị thông qua giám sát tài chính kịp thời bao gồm:

  • - Công nợ phải thu, giữ hộ tài sản, quản lý tín dụng và thu nợ.
  • - Công nợ phải trả, chuyển khoản điện tử, khớp lệnh tự động.
  • - Sổ cái, phân phối, hợp nhất và loại trừ
  • - Quản lý tiền mặt, bảng đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng và giao diện lệnh.
  • - Lương, tài sản cố định và quản lý thuế.
  • - Lên ngân sách, dự đoán và hoạch định.

Phần mềm quản lý tài chính

Cơ quan quản lý và các công ty kiểm toán ủng hộ sự cần thiết phải cải thiện quản lý tài chính, bởi nhiều doanh nghiệp vẫn còn đối phó với các nguồn dữ liệu tài chính rời rạc. Tuy bảng tính hành chính và hệ thống kế thừa có thể đáp ứng tương đối yêu cầu của hoạt động tài chính kế toán phù hợp ngày nay, bởi nhu cầu về thông tin tài chính tập trung và tầm nhìn tài chính ngày càng tăng, các hệ thống nhanh chóng trở nên không khả thi. Phần mềm quản lý tài chính Epicor hỗ trợ các nhu cầu về tầm nhìn tài chính bất kể quy mô công ty.

Hệ thống quản lý tài chính ERP

Qua thời gian, các công ty thành công dần phát triển thành công. Cho dù thông qua việc mua lại hay tăng trưởng tự nhiên, ngày càng nhiều công ty đang phải vật lộn với sự phức tạp của việc quản lý nhiều đơn vị kinh doanh. Epicor hiểu rằng quản lý các đơn vị kinh doanh toàn cầu khác nhau sẽ gặp phải những thách thức và cơ hội về mặt kiểm soát chặt chẽ hơn, giảm chi phí hoạt động, thanh toán đa quốc gia, và thống nhất tài chính cho tầm nhìn rộng doanh nghiệp. Để hỗ trợ các nhu cầu này, quản lý tài chính Epicor cung cấp cho đa công ty, đa nhà máy hoặc nhiều kho hoạt động, cũng như quá trình giao dịch giữa các công ty, và đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính vững mạnh trên cơ sở toàn cầu.

 
0904994990